https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

http://wcd7v5.ywetong.com

http://t3s3bl.tatytrade.com

http://2u2nw8.jwanjin.com

http://3j53b3.divenzie.com

http://si2lbs.2agarage.com

http://3ndntx.mirgene.com

http://l523bc.7dips.com

http://rhymud.gmcproshot.com

http://5rznox.shiyuwenhua.com

http://qg2yha.divenzie.com

“以互联网核心能力推动温州公益事业”为使命,秉承“公开、透明、便捷”的宗旨,致力于互联网与公益慈善事业的深度融合,把网络慈善纳入科学、规范、持久的轨道,致力推动网络公益新生态的建设。倡导“乐善365,日行一善”的公益价值观,创建起基于“最透明的公益行为、最开放的公益伙伴、最创新的公益实践、最全面的公益资讯”的公益矩阵。这就是“乐善365”,一股向善的力量。
       

 • 财务公示
 • 志愿服务
 • 爱心救助
 • 物资公示
 • 截止2018-10-23,累计充值:
 • 已经成功募捐:
 • 官方收入(协会其他途径收入):
 • 老校长徐顺旗捐资十万奖励枫林中学优秀学子
 • 洞头乡村医生“兰小草”王珏 荣膺“感动中国2017年度人物”
 • 在外温商会长 吃团圆饭拍全家福串亲友门 做公益事搭新平台谋回归策
 • 男童患脑瘤离世,为回报好心人,捐献眼角膜和遗体
 • 民警上门送安心手环 为老人提供“贴身看护”
 求   学
 
 项   目
新居民子女的欢乐鼓
发起团队:爱心屋网络公益宣传服务中心
需要善款:21450.00元 已经募集:15749.61元 还需要:5700.39元
捐款进度:
73.42%,274人/次捐款
项目周期:2018-10-23 至 2018-10-23
为雏鹰插上翅膀
发起团队:浙江省温州平安慈善基金会
需要善款:188211.00元 已经募集:0.00元 还需要:188211.00元
捐款进度:
0%,0人/次捐款
项目周期:2018-10-23 至 2018-10-23
一双鞋子温暖童年
发起团队:浙江省温州平安慈善基金会
需要善款:250000.00元 已经募集:0.00元 还需要:250000.00元
捐款进度:
0%,0人/次捐款
项目周期:2018-10-23 至 2018-10-23
为救援队员提供培训
发起团队:温州市中原应急救援中心
需要善款:90330.00元 已经募集:0.00元 还需要:90330.00元
捐款进度:
0%,0人/次捐款
项目周期:2018-10-23 至 2018-10-23
关爱困境中两癌妇女
发起团队:温州市幸福丝带姊妹之家志愿者协会
需要善款:241800.00元 已经募集:0.00元 还需要:241800.00元
捐款进度:
0%,0人/次捐款
项目周期:2018-10-23 至 2018-10-23
德润义集
发起团队:爱心屋网络公益宣传服务中心
需要善款:100000.00元 已经募集:944.60元 还需要:99055.40元
捐款进度:
0.94%,115人/次捐款
项目周期:2018-10-23 至 2018-10-23
“奔跑吧,星宝”温州市首届蓝色运动会
发起团队:爱心屋网络公益宣传服务中心
需要善款:31500.00元 已经募集:27100.08元 还需要:4399.92元
捐款进度:
86.03%,256人/次捐款
项目周期:2018-10-23 至 2018-10-23
 
 安   老
 
 救   助
[助医]娃未满月母亲却病危
受捐助人:高姜媛(地址:瑞安市飞云街道新垟村)
需要善款:150000.00元 已经募集:135637.40元
捐款进度:
90.42%,1191人/次捐款
发起团队:瑞安市壹元爱心公益服务中心
[助医]求助!温州一白血病患儿骨髓移植 急需治疗费
受捐助人:白炳壕(地址:浙江省平阳县郑楼)
需要善款:300000.00元 已经募集:6158.00元
捐款进度:
2.05%,23人/次捐款
发起团队:温州市慈善总会网络分会
 
 其   他
捐款流程
 
 
捐款明星
 
 
大理市 永勤乡 冷水坑 远东公司 角东坑
协兴镇 国际展览中心 孙口乡 大圆工业区 庆宁乡
中式早餐店加盟 小吃早点加盟 早点加盟网 中式早点加盟 早点铺加盟
早餐配送加盟 早餐加盟排行榜 早餐包子加盟 特色早点小吃加盟店 早点小吃加盟网
众望早餐加盟 便民早点加盟 早点快餐加盟 河南早点加盟 娘家早餐加盟
包子早点加盟 天津早点加盟有哪些 早饭加盟 早点快餐加盟店 天津早点小吃培训加盟